Management

Alexey Kasatonov

President

Vladimir Myshkin

Vice-President